۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

بيران مرتبط و غير مرتبط


بسمه تعالي

                                                                    تاريخ:  16/9/88
                                                                    موضوع:دبيران مرتبط و غير مرتبط
                                                                     دبيران عربي         
      
   به اطلاع ميرساند بر اساس آمار ارائه شده و طبق آخرين آمار موجود در مقطع متوسطه
   منطقه 9 آموزش و پرورش دبيران مرتبط و غير مرتبط عربي استخراج گرديده است.
   از ميان 35مدرسه دولتي و 9هنرستان كارودانش-24مدرسه متوسطه و پيش دانشگاهي
    و 2هنرستان فني و 2هنرستان كارودانش غير انتفاعي-20متوسطه و پيش دانشگاهي
    غير انتفاعي از مجموع نيروهاي رسمي مشغول به خدمت آمار ذيل ارائه ميگردد:
     1-دبيران(مرد) فوق ليسانس عربي (متخصص) =3نفر
     2-دبيران(زن) فوق ليسانس عربي(متخصص) =3نفر
     3-دبيران(مرد)ليسانس و فوق ليسانس الهيات و عربي=30نفر
     4-دبيران(زن)ليسانس و فوق ليسانس الهيات و عربي=55نفر
     5-دبيران(مرد)ليسانس فارسي-حقوق و علوم سياسي(نيمه مرتبط) =4نفر
     6-دبيران(زن)ليسانس فارسي (نيمه مرتبط) =1نفر
                                                                        
                                        گروه آموزشي عربي-منطقه9 آموزش و پرورش شهر تهران

هیچ نظری موجود نیست: